นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง

นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนยางโกนวิทย์

แนะนำห้องสมุดโรงเรียนยางโกนวิทย์

แนะนำห้องสมุดโรงเรียนยางโกนวิทย์

จุดเน้นคุณภาพการศึกษา

จุดเน้นคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 - 2 / 2560

ฐานการเรียนรู้ไก่ไข่เสริมไอโอดีน

ฐานการเรียนรู้ไก่ไข่เสริมไอโอดีน นักเรียนแกนนำ เด็กชายสุทธิรักษ์ เรือนเจริญและเด็กชายชัยณรงค์ เรือนเจริญ ครูประจำฐาน ครูปรีชา ศรีสุนะ ครูอภิรมย์ ผิวละออ

อ่านต่อ...

ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ

ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ นักเรียนแกนนำ เด็กชายศิริวัฒน์ แก้วพิจิก เด็กหญิงกฤษณา พลสงคราม เด็กหญิงอริศรา สุริยะ ครูประจำฐาน ครูจรรยา นันทะปัด ครูรุ่งอรุณ สาโคตรวัน ครูเสกสรร แดงนา

อ่านต่อ...

กิจกรรมการถอดบทเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการถอดบทเรียน และขยายผลสู่สถานศึกษา ผู้เรียนและเครือข่ายขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาข้อมูลในการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อลงสู่ผู้เรียนและขยายผลสู่สถานศึกษา หน่วยงาน

อ่านต่อ...